Preskočiť navigáciu

Portál do nadčasového sveta

Article

Pilsen House

9. 10. 2014

Špecifikácia

Kľúčové slová

Sep

Structures and Buildings

Geografická oblast

Sep

Plzeň Region

MapSepShow on map

Pilsen House is separated type of traditional architecture of Plzeň and surroundings. Older houses are single storey, timbered, houses from 19th century are mostly bricks. This kind of houses is characterized by baroque and classicist forms of front facade. In some regions can we find influences of traditional architecture of neighbour region (halftimbered constructions etc.).

Plzeňský dům je lidová forma domu nacházející se v širší oblasti  města Plzně. Stavení jsou především zděná s typicky barokně či klasicistně zdobeným průčelím. Plzeňský dům je podtypem Domu jihozápadních Čech.

Oblast plzeňského domu není typologicky jednotná, můžeme se tu setkat s různými vlivy sousedních oblastí, které se při stavbě uplatňují. Například ze severozápadě sem proniká hrázdění, které se používá při stavbě patra či štítu. Na jih zasahuje vliv Domu jihozápadních Čech a patrný je také vliv Domu Středočeské pahorkatina a povodí Berounky.

Původně byl Plzeňský dům roubený, jednopatrový se sedlovou střechou. Některé střechy byly opatřeny kabřincem nebo alespoň polovalbou či valbičkou. Na severu mívají patrové domy také pavlače. Během 19. století se začínají postupně roubené domy přestavovat do barokně nebo klasicizující podoby, zdivo je z kamene nebo cihel. Na průčelích statků se zaznamenávaly údaje ohledně vzniku stavby a jejím majiteli. Statky jsou orientovány průčelím do návsi a jsou mírně odsazené od brány.

Usedlosti jsou převážně komorového typu původně s černou kuchyní, nebo se krb či kamna s pecí nacházely ve světnici.

Statky mají trojstranně uspořádaný dvůr, na kterém jsou zajímavé sroubky s valenou klenbou a omazané hlínou. V patrovém špýcharu se v přízemí nachází chlév.

Se staršími usedlostmi plzeňského typu se můžeme setkat především v obcích Božkov, Bolevec, Černice, Koterov nebo Kyšice. S mladší zděnou zástavbou se setkáme v Měcholupech, Mítově a Zahrádce. S mnoha dalšími usedlostmi se můžeme setkat v širokém okolí Plzně. Na smínku je štítová strana zděného statku v obci Šťáhlavice (Foto Vojtěch Kubašta 1942).

Literatura:

BROŽ, J. Lidové stavby na Plzeňsku 1-4. Plzeň, 1922-1925.

ŠKABRADA, J.: Lidová architektura. Praha, 1996. s. 142.

VAŘEKA, J., FROLEC, V.: Lidová architektura. Encyklopedie. Grada, Praha, 2007. s. 210.

Plzeňský dům

The correctness of the information above is guaranteed by the ETNOFOLK Portal.