Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Článek

Plzeňský dům

9. 10. 2014

Specifikace

Klíčová slova

Sep

Stavby

Geografická oblast

Sep

Česká republika

MapaSepUkázat na mapě

Plzeňský dům je samostatná lidová forma domu města Plzně a jeho širokého okolí. Starší usedlosti byly přízemní, roubené, novější pak zděné. Tyto domy se vyznačují barokním nebo klasicistním ztvárněním domovních průčelí. V některých oblastech bývá forma stavby rozdílná, jelikož na ní mají vlivy sousední oblasti (hrázdění apod.).

Plzeňský dům je lidová forma domu nacházející se v širší oblasti  města Plzně. Stavení jsou především zděná s typicky barokně či klasicistně zdobeným průčelím. Plzeňský dům je podtypem Domu jihozápadních Čech.

Oblast plzeňského domu není typologicky jednotná, můžeme se tu setkat s různými vlivy sousedních oblastí, které se při stavbě uplatňují. Například ze severozápadě sem proniká hrázdění, které se používá při stavbě patra či štítu. Na jih zasahuje vliv Domu jihozápadních Čech a patrný je také vliv Domu Středočeské pahorkatina a povodí Berounky.

Původně byl Plzeňský dům roubený, jednopatrový se sedlovou střechou. Některé střechy byly opatřeny kabřincem nebo alespoň polovalbou či valbičkou. Na severu mívají patrové domy také pavlače. Během 19. století se začínají postupně roubené domy přestavovat do barokně nebo klasicizující podoby, zdivo je z kamene nebo cihel. Na průčelích statků se zaznamenávaly údaje ohledně vzniku stavby a jejím majiteli. Statky jsou orientovány průčelím do návsi a jsou mírně odsazené od brány.

Usedlosti jsou převážně komorového typu původně s černou kuchyní, nebo se krb či kamna s pecí nacházely ve světnici.

Statky mají trojstranně uspořádaný dvůr, na kterém jsou zajímavé sroubky s valenou klenbou a omazané hlínou. V patrovém špýcharu se v přízemí nachází chlév.

Se staršími usedlostmi plzeňského typu se můžeme setkat především v obcích Božkov, Bolevec, Černice, Koterov nebo Kyšice. S mladší zděnou zástavbou se setkáme v Měcholupech, Mítově a Zahrádce. S mnoha dalšími usedlostmi se můžeme setkat v širokém okolí Plzně. Na smínku je štítová strana zděného statku v obci Šťáhlavice (Foto Vojtěch Kubašta 1942).

Literatura:

BROŽ, J. Lidové stavby na Plzeňsku 1-4. Plzeň, 1922-1925.

ŠKABRADA, J.: Lidová architektura. Praha, 1996. s. 142.

VAŘEKA, J., FROLEC, V.: Lidová architektura. Encyklopedie. Grada, Praha, 2007. s. 210.

Plzeňský dům

Zobrazený obsah je ověřen provozovatelem portálu ETNOFOLK.